Úvod → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (Dále jen OP)

Obchodní podmínky podléhají platnému českému právnímu řádu, především občanskému zákoníku.

I. ÚVOD

Na těchto stránkách je provozován internetový obchod nabízející prodej vybraného spotřebního zboží

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající:

David Šindler, Bartošovice 166, 742 54 Bartošovice, IČ: 75282089, DIČ: CZ8911115642

2. zprostředkovatel:

Alexandr Zlesák DiS. – AZ Computers, Na Pančavě 593, 538 51 Chrast u Chrudimi, IČ: 70163278, DIČ: 810224318

3. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích obchodního serveru egifts.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, atp.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu eGifts.cz prohlašuje, že poskytnutá osobní data ze strany kupujících nebudou poskytnuta třetím osobám a že budou plně a striktně dodržována pravidla stanovená zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních dat.

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

Registrací údajů v systému eGifts.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na eGifts.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do systému eGifts.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)

b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření (viz poslední věta odst. 2., čl.II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícím

c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě. Pokud kupující nevyzvedne zásilku, bude udělena smluvní pokuta 500,- Kč.

5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty nebo společností PPL). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6. nevyzvednutí zásilky

V případě, že kupující nepřeveme zásilku, a ta se vráti prodejci, je kupující pro opětovné zaslání zásilky povinen zaplatit předem na účet.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na eGifts.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím:

a) Česká pošta:

89 Kč – za přepravu zboží na dobírku
69 Kč – za přepravu zboží při platbě převodem na náš účet

U obchodního balíku české pošty se účtuje příplatek 10Kč.

b) PPL

99 Kč – za přepravu zboží na dobírku
79 Kč – za přepravu zboží při platbě převodem na náš účet

219Kč - za přepravu zboží na Slovensko

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující
Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a veškerých ostatních dokumentů, které byly původně přiloženy nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Náklady na transport zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Z vracené částky bude odečtena částka za položku "poštovné"!

Částka za vrácené zboží bude kupujícímu navrécena do 30ti dnů odedne převzetí zboží prodávajícím.

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

2. prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.4. těchto podmínek). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího a současným vyplněním reklamačního formuláře na eGifts.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, nebo u jiných odborně způsobilých osob.

IX. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující na portálu egifts.cz klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Provozovatel eshopu eGifts.cz si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel eshopu eGifts.cz si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

3. Do obchodních podmínek spadají i naše Dodací podmínky, Platební podmínky a Reklamační řád.

4. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.11.2009

Nákupní košík
Nákupní košík
Košík je prázdný
Nakupte a vyhrajte !
soutez

Každá stá dokončená objednávka v našem e-shopu vyhrává jízdu ve ferrari. více ...

Doporučujeme
Dárkové novinky
Cena: 335,- Kč

Cena: 2 995,- Kč

Další dárky můžete vybírat zde

Dámské prádlo Dámská obuv Pánské prádlo Kravaty, motýlky Levné letenky